Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου και cookies

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Αυτοί είναι οι Όροι Χρήσης που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβαση των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση της ιστοσελίδας που ανήκει στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» [εφεξής η «Εταιρεία»] , δηλαδή στην ιστοσελίδα www.kolibioti.gr, μέσω προγραμμάτων περιήγησης ή σχετικών εφαρμογών. Οι χρήστες-επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους πριν κάνουν οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε περαιτέρω την ιστοσελίδα, ούτε να εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτήν. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες. Η πρόσβαση των χρηστών-επισκεπτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας θεωρείται ως επιβεβαίωση ότι έχουν κατανοήσει πλήρως και σωστά όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους.

Δικαίωμα χρήσης/πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο έχουν μόνο ενήλικες, δηλαδή άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Αυτός ο ιστότοπος είναι αντίθετος στη συλλογή δεδομένων ανήλικων ατόμων και η πολιτική του είναι να μην συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και δεν επιτρέπεται σε οποιοσδήποτε τρίτον να περιορίζει ή να διακόπτει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη λειτουργία του. Κάθε χρήστης πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά στον ιστότοπο ή οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενό του.

Η Εταιρεία εγγυάται τη νόμιμη παρουσία της στο Διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας στοχεύει στην πληροφόρηση, εκπαίδευση, επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών της. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σχεδιασμός, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας θεωρούνται ως πρωτότυπες πνευματικές δημιουργίες που ανήκουν σε αυτήν ή σε εταιρείες που συνδέονται με αυτήν ή έχουν συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και επομένως προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων», καθώς και κάθε άλλου ισχύοντος νόμου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, οποιοδήποτε προϊόν που θα διαμορφωθεί από τον χρήστη οποιασδήποτε προσαρμοσμένης εφαρμογής θα θεωρείται ως πρωτότυπη πνευματική δημιουργία που ανήκει στην Εταιρεία και το αποτέλεσμα της πνευματικής μελέτης, του σχεδιασμού και της αρχικής σύλληψης της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, θα θεωρηθεί ως αποκλειστική πνευματική της δημιουργία και κατά συνέπεια θα προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, καθώς και κάθε άλλου ισχύοντος νόμου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, οποιαδήποτε ολική ή μερική αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, εξαιρουμένης μόνο της περιορισμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης οποιωνδήποτε στοιχείων του υπό την προϋπόθεση ότι: (α) σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να γίνεται αναφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο και β) οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση των προσαρμογών ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της μορφής αυτού του ιστότοπου, καθώς και τυχόν παρεμβολές στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας του.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της είναι κατά το δυνατόν πληρέστερα, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Εταιρεία, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, καθώς και οποιοδήποτε από τα στελέχη της, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί της δεν εγγυώνται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω δεδομένων και πληροφοριών, ούτε ευθύνονται έναντι των χρηστών ή τρίτων για τυχόν βλάβη που προκαλείται από την ψευδή ή ανακριβή τους φύση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε έμμεσων, παρεπόμενων ή επακόλουθων ζημιών.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται στο χρήστη-επισκέπτη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση συμβουλή για την πώληση ή αγορά του προϊόντος ή ενθάρρυνση πράξεων που επιφέρουν οικονομικές συνέπειες. Οι χρήστες-επισκέπτες πρέπει να εξετάζουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται και να ενεργούν κατά την κρίση τους. Η συμβουλή από κάποιον ειδικό σχετικά με την προσφορά και την καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντα απαραίτητη πριν από την αγορά τους.

Η σύνδεση της ιστοσελίδας της Εταιρείας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων θα πραγματοποιείται μόνο για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών-επισκεπτών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που υφίστανται οι χρήστες-επισκέπτες, και οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση της δυνατότητας σύνδεσης της παρούσας ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμων ή από τη χρήση πληροφοριών και δεδομένων που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε παρόμοια ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, καθώς και οποιοδήποτε από τα στελέχη της, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, πραγματικές ή επακόλουθες ζημιές υπέστησαν οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας της (π.χ. υποκλοπή ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), τη διάδοση ιών κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της, τη λήψη δεδομένων περιεχομένου ή τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημιές σε εξοπλισμό, λογισμικό κ.λπ.).

Η χρήση των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της ή τρίτου δικαιούχου, απαγορεύεται αυστηρά.

Με την πρόσβαση στις ιστοσελίδες του ιστότοπου, θεωρείται ότι οι χρήστες-επισκέπτες συμφώνησαν και αποδέχτηκαν ότι η ελληνική νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει ή σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Επιπλέον, θεωρείται ότι συμφώνησαν ότι τα εν λόγω θέματα εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Πολιτική συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ Ι. Ο.Ε.», που εδρεύει στο 11ο χλμ. της ε.ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας, ΤΚ 57400, Τ.Θ. 24, Τηλ. 2310-799513.

 

2. Γενικοί Όροι για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι εμπιστευτική και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτής.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται αποκλειστικά τα δεδομένα που χορηγείτε σε αυτήν, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στα σχετικά πεδία του ιστοτόπου ή/και με αιτήσεις ή απαντήσεις σας σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες ή υπηρεσίες που παρέχει.

Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προαιρετική χρήση του ιστότοπου και των αντίστοιχων ενεργειών ή υπηρεσιών της εταιρείας.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται ή εισάγονται είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Ενδεικτικά, κατά την επίσκεψη ενός χρήστη/επισκέπτη στον παρόντα ιστότοπο και για την παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου, είναι πιθανό να του ζητηθεί να παράσχει τα στοιχεία του (π.χ. όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) . Αυτά τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες σε οποιαδήποτε σελίδα και υπηρεσία αυτού του ιστότοπου, συλλέγονται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την εθνικότητά σας, τη θρησκεία ή τις δικαστικές αποφάσεις που σας αφορούν, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικάτα, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με το ποινικό σας μητρώο).

 

3. Πεδίο εφαρμογής επεξεργασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου από χρήστες/επισκέπτες αυτού περιορίζονται στα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του και παροχή των υπηρεσίων του, με στόχο ο ιστότοπος να είναι απολύτως κατάλληλος για τους χρήστες του και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τους ισχύοντες εφαρμοστικούς αυτού νόμους.

 

Συγκεκριμένα, ο παρών ιστότοπος συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία οι χρήστες/επισκέπτες του έχουν υποβάλει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο, για τους ακόλουθους σαφώς περιγραφέντες σκοπούς:

- Για να παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του την υπηρεσία που έχουν ζητήσει (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικό υλικό κ.λπ.).

- Για να μπορούν οι χρήστες να στέλνουν μηνύματα στην Εταιρεία μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

- Για να μπορούν οι χρήστες/επισκέπτες να συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία.

- Για να είναι το περιβάλλον του πιο φιλικό για τους χρήστες/επισκέπτες (π.χ. για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ή/και για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται με τον αποδοτικότερο τρόπο).

- Προκειμένου ο ιστότοπος να συλλέξει πληροφορίες από χρήστες/επισκέπτες του (feedback) σχετικά με τις προσφερθείσες υπηρεσίες του και να επιτύχει τη βελτίωση τους σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα www.kolibioti.gr, συναινείτε στην επεξεργασία, συλλογή και χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου βασίζονται στις προβλεπόμενες ή απαιτούμενες από το νόμο προθεσμίες με γνώμονα πάντα την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων και της ορθολογικής διαχείρισης αυτών.

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα και μη αυτοματοποιημένα μέσα και θα εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός εάν υπάρχει η προηγούμενη συγκατάθεσή σας προς τούτο ή αυτό προβλέπεται από το νόμο.

ΕΙΔΙΚΑ:

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μέσω των φορμών επικοινωνίας («επικοινωνήστε μαζί μας» και «επικοινωνία»), δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εταιρεία και τα σχόλιά σας, ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η ολοκλήρωση της απαιτούμενης επικοινωνίας και η απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που χορηγείτε στην Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ειδήσεις, τις ανακοινώσεις και τις εν γένει δραστηριότητες μας, ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να αποστέλλονται τέτοια ενημερωτικά δελτία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Όσον αφορά τα δεδομένα που χορηγείτε στην εταιρεία για να λάβετε μια προσφορά για συγκεκριμένο προϊόν της εταιρείας («ρωτήστε μας για μια προσφορά» μέσω της σελίδας «Προϊόντα»), ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να σας αποσταλεί η ζητούμενη προσφορά για το προϊόν που έχετε επιλέξει, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων σας γενικά, ανεξάρτητα από το αν η χρήση τους ζητείται από την Εταιρεία ή από εσάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε αυτήν ή να την ανακαλέσετε.

Εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδικά τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Εταιρείας, όπως παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων.

H επιλογή αυτή για διαγραφή σας από αυτή τη σχετική λίστα θα παρέχεται με κάθε ενημερωτικό δελτίο ή μήνυμα, εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται εντός αυτού (αποσυνδεθείτε με ένα κλικ).

Τα δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα και μη αυτοματοποιημένα μέσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και πρακτικές που συνδέονται με τους παραπάνω σκοπούς, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στους οποίους ανατίθεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Κατά κανόνα, η εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται παραλήπτες των δεδομένων σας να είναι οι εξής:

(α) Όσον αφορά τα δεδομένα που η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να χορηγήσει βάσει σύμβασης, νόμου, δικαστικής ή κανονιστικής απόφασης: οποιεσδήποτε δημόσιες ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και οποιοιδήποτε δημόσιοι υπάλληλοι, και

(β) Όσον αφορά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού: η Διοίκηση καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας, κατά περίπτωση.

Τα δεδομένα μπορούν γενικά να παρέχονται σε άλλους νόμιμους αποδέκτες, οι οποίοι ορίζονται ως τέτοιοι βάσει της ισχύουσας ανά πάσα στιγμή νομοθεσίας ή για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε διάφορες Εταιρείες ή προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών (παρόχους εμπορικών, επαγγελματικών ή τεχνικών υπηρεσιών ή προϊόντων της εταιρείας ή προς αυτήν), κατόπιν δικών σας αιτημάτων ή για να εξασφαλιστεί η καλή εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να καταρτιστούν. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται πάντα σύμφωνα με το νόμο και τους ισχύοντες περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ρητής συναίνεσής σας, κάθε φορά που υπάρχει υποχρέωση χορήγησής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη συλλέγοντας τα δεδομένα συλλέγουν μόνο αυτά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους και επεξεργάζονται αυτά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται ρητά στην παρούσα, η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει, δεν θα διαβιβάσει, δεν θα ανταλλάξει, δεν θα παράσχει οποιαδήποτε άδεια για τη χρήση τους ούτε θα διαθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 

4. Δικαιώματα των φορέων:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέχθηκαν όπως παραπάνω και του φακέλου που καταρτίστηκε για τους παραπάνω σκοπούς είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν παράσχει δεδομένα τους στον ιστότοπο έχουν δικαίωμα:

Πληροφόρησής τους σχετικά με τα δεδομένα που έχουν χορηγήσει, πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας αυτών και αμφισβήτησης της επεξεργασίας τους.

Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που συντελέστηκε πριν από την ανάκληση αυτή, έχοντας, ταυτόχρονα, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Λ. Κηφισίας 1-3., ΤΚ 11523, Αθήνα, www.dpa.gr.

Σύμφωνα με το GDPR, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιλύει καταγγελίες σχετικά με τη συλλογή ή τη χρήση δεδομένων, ωστόσο επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων και των αξιώσεων της βάσει νόμου.

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές του υποχρεώσεις.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, προκειμένου να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει του GDPR πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική φόρμα σύμφωνα με το GDPR εδώ. Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα και να την στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

«ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ. Ο.Ε.», 11ο χλμ. ε.ο Θεσσαλονίκη - Αθήνα, ΤΚ 57400, Τ.Θ. 24, Τηλ. 2310-799513, ή να την υποβάλετε προσωπικά στην παραπάνω διεύθυνση.

Για την διασφάλιση των δεδομένων σας, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας.

Όλες οι αιτήσεις θα διευθετούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Εταιρεία, άλλως ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τυχόν καθυστέρηση πέραν της άνω προθεσμίας και τους λόγους αυτής ή για την απόρριψη του αιτήματός του και τους λόγους αυτής.

 

5. Δικαίωμα των χρηστών να υποβάλλουν δεδομένα.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης προτίθεται να χορηγήσει δεδομένα του/της σε οποιονδήποτε τρίτο, υποχρεούται μόνο να ελέγξει τους όρους προστασίας των δεδομένων του από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι ο παρών ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων συντελείται από το χρήστη/επισκέπτη προς οποιονδήποτε τρίτο και την επακόλουθη χρήση των δεδομένων αυτών από εκείνον.

Επιπλέον, ο παρών ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κοινοποίηση σε αυτόν δεδομένων τρίτων μερών που γίνεται από τους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται την εγκυρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων του που υποβάλλονται στον παρόντα ιστότοπο και έχει το δικαίωμα υποβολής των δεδομένων που καταχωρεί.

 

6. Ασφάλεια δεδομένων.

Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών από απώλεια, ακατάλληλη χρήση ή καταστροφή.

Οι συνεργάτες μας που υποστηρίζουν τον παρόντα ιστότοπο και την ψηφιακή μας υποδομή, συμμορφώνονται επίσης με αυτές τις υποχρεώσεις.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνεργάτες της συμμορφώνονται προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR compliant).

Τα δεδομένα επεξεργάζονται μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται, βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και θα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της προθεσμίας βασίζονται στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων και της ορθολογικής διαχείρισης αυτών.

 

7. Πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία (newsletters).

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) που λαμβάνουν οι επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, μετά την εγγραφή τους στους καταλόγους αλληλογραφίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και κατά συνέπεια προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο ιστότοπος της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ορισμένων ατόμων στις λίστες αλληλογραφίας του ή να διαγράψει τα ονόματά τους από αυτές.

 

8. Cookies.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την πραγματοποίηση ή την υποστήριξη της διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ υμών και αυτής μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα cookies που αναφέρονται παραπάνω είναι μικρά αρχεία που έχετε αποδεχθεί να λαμβάνετε σύμφωνα με τις παραμετροποιήσεις του υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο αυτού για τους προαναφερθέντες σκοπούς, χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο ή άλλο αρχείο του υπολογιστή σας. Αυτά τα αρχεία δεν θέτουν κανένα κίνδυνο για τον υπολογιστή σας.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies:

- Τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα ή εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστότοπους. Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν κεντρικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν μπορούν να εξατομικεύσουν τον επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του παρόντος ιστότοπου.

- Τα οποία επιτρέπουν στον παρόντα ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα χρήσης ή τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει, προκειμένου να προσφέρει περισσότερο προσωπικές και βελτιωμένες λειτουργίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την περιήγηση του χρήστη σε άλλους ιστότοπους.

- Τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου πιο προσαρμοσμένου στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένων πληροφοριών/διαφημίσεων/προσφορών ή για τον περιορισμό των διαφημίσεων.

Τα cookies δεν δημιουργούν κανένα κίνδυνο για το υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ή για τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω της χρήσης cookies, μπορεί να προβεί στις σχετικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας, για να διαγράφει τα υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies ή να απαγορεύσει την αποδοχή cookies σε κάθε περίπτωση.

Ωστόσο, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που επιλέξουν να απορρίψουν τα cookies, η χρήση των εφαρμογών ή των υπηρεσιών του ιστότοπου μπορεί να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη, καθώς κάτι τέτοιο επηρεάζει την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα ενός ιστότοπου και μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς στην πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενό του.

 

9. Υπερσύνδεσμοι.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει μόνο για τον προαναφερθέντα ιστότοπο (www.kolibioti.gr). Παρότι ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (ιστότοπους τρίτων), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση (ούτε χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύστημα για την παρακολούθηση cookies, web beacons ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια τεχνολογία που μπορεί να είναι ενεργή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτων) σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και υλικό ή μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων τρίτου μέρους.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύνδεσης αυτής της ιστοσελίδας, μέσω ειδικών συνδέσμων (συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, banners), με οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα αφορά ιστότοπους τρίτων.

Ως εκ τούτου, εσείς είστε υπεύθυνοι για την επιβεβαίωση των πολιτικών απορρήτου που εφαρμόζουν οι ιστότοποι τρίτων και για τη συλλογή πληροφοριών που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ιστότοποι αυτοί κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

10. Τροποποίηση των όρων.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τέτοιες δε τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία φόρτωσής τους στον ιστότοπο. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σας προτείνουμε να μελετάτε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας και να ελέγχετε για αλλαγές σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών από χρήστες-επισκέπτες μετά την παραπάνω κοινοποίηση της τροποποίησης των όρων χρήσης θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των αλλαγών εκ μέρους τους.